Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Oddziały

Rozdział V Statutu Stowarzyszenia

§ 36.1. 
Utworzenie i rozwiązanie Oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego.
2. Siedzibę i obszar działania Oddziału ustala Zarząd Główny.
3. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków zwyczajnych.

§ 37.1. 
Władzami Oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału.
2) Zarząd Oddziału.
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.
4) Sąd Koleżeński
2. Kadencja Władz Oddziału wymienionych w ust 1 pkt. 2, 3, trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału.
3. W razie ustąpienia członka Władzy Oddziału wymienionej w ust 1 pkt. 2, 3, w czasie trwania kadencji władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ogólnej liczby członków tej Władzy.

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 38.1. 
Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
2.Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 39. 
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) Uchwalanie podstawowych kierunków działalności merytorycznej, planów pracy zgodnie z postawieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
2) Przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań Władz Oddziału oraz podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
3) Wybór Władz Oddziału oraz w razie potrzeby delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów.
4) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Naczelne i Władze Oddziału oraz przez członków.
5) Uchwalanie wniosków do Zarządu Głównego o nadanie członkostwa honorowego.

§ 40.1. 
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym członkowie Oddziału.
2) Z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele Zarządu Głównego, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Oddziału, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Oddziału.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 41.1. 
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy oraz na wniosek:
1) Zarządu Głównego.
2) Głównej Komisji Rewizyjnej.
3) Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4) Co najmniej 1/3 liczby członków Oddziału.
Wniosek powinien określać sprawy, dla których zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału winno być zwołane przez Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
3. W przypadku wyboru władz na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału, władze te wybierane są jedynie na okres do końca danej kadencji.

Zarząd Oddziału

§ 42.1. 
Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym prezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Zebrania Zarządu Oddziału odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
3. Zarząd Oddziału podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu w tym prezesa lub sekretarza. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 43. 
Do uprawnień i obowiązków Zarządu Oddziału należy:
1) Reprezentowanie Oddziału i realizowanie celów Stowarzyszenia na swoim terenie.
2) Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
3) Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału.
4) Uchwalanie okresowych planów działalności oraz składanie Zarządowi Głównemu rocznych sprawozdań z tej działalności.
5) Uchwalanie i przedstawianie do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu rocznych preliminarzy dochodów i wydatków.
6) Zawieranie umów w ramach upoważnień udzielanych przez Zarząd Główny.
7) Przyjmowanie i skreślanie członków Oddziału zgodnie z postawieniami Statutu.
8) Oddziały posiadają osobowość prawną.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 44. 
Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 45.1. 
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej.
2) Występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Stowarzyszenia.
3) Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału z opinią w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału.
2. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Oddziału może brać udział w zebraniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński Oddziału

§ 46.1. 
Sąd Koleżeński Oddziału składa się 3 – 5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 47.1.
Do uprawnień i obowiązków Sądu Koleżeńskiego Oddziału należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących członków Oddziału.
2. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie.
2) nagany.
3) zawieszenie w pełnieniu funkcji w Stowarzyszeniu na okres od roku do3 lat.
4) Zawieszenie w prawach członka na okres od roku do 3 lat.
15) Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 48.
Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału, Sąd Koleżeński Oddziału działają zgodnie z regulaminami zatwierdzonymi przez Walny Zjazd.

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7