Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Naczelne Władze Stowarzyszenia

Rozdział IV Statutu Stowarzyszenia

§ 19.1.
Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków lub posiadające te same kompetencje Walne Zgromadzenie Delegatów.
b) Zarząd Główny.
c) Główna Komisja Rewizyjna.
d) Główny Sąd Koleżeński.
2. Kadencja Władz wymienionych w ustępie 1 punkt „b”, „c” i „d” (zwanych dalej „Władzami Naczelnymi Stowarzyszenia”) trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w zależności od każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów).
3. Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów zachowują mandat przez okres trwania kadencji to jest trzy lata.
4. W razie ustąpienia członka Władz Naczelnych Stowarzyszenia (wymienionych w ustępie 1 punkt „b”, „c” i „d”) w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptować innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć ogólnej liczby członków tej Władzy.
5. Jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej i uchwały Władz wybieralnych zapadają zwykłą większością głosów przy obecności połowy członków.

Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów)

§ 20.1.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może być zastąpione przez Walne Zgromadzenie Delegatów o tych samych kompetencjach.
2.Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 21.
Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należy:
1) Uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
4) Wybór Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
5) Rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Władze Naczelne Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów i uczestników Walnego Zgromadzenia.
6) Nadawanie lub pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego lub Głównego Sądu Koleżeńskiego.
7) Uchwalanie zmian Statutu.
8) Podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Stowarzyszenia.
9) Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 22.1.
W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2) Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:
1) Z głosem stanowiącym delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Członków Oddziałów według klucza wyborczego uchwalonego każdorazowo przez Zarząd Główny, proporcjonalnie do ilości członków poszczególnych oddziałów.
2) Z głosem doradczym mogą brać udział członkowie ustępujących władz, o ile nie zostali wybrani delegatami, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) zapadają zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w wypadku Walnego Zgromadzenia Delegatów co najmniej połowy liczby delegatów uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków i odpowiednio delegatów.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów), Zarząd Główny zawiadamia członków lub delegatów pisemnie co najmniej na 14 dni przed jego terminem.

§ 23.1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwoływane jest z inicjatywy Zarządu Głównego oraz na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia. We wnioskach tych powinny być określone sprawy, które miałoby rozpatrywać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) winno być zwołane przez Zarząd Główny w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
3. W przypadku konieczności wyboru Władz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków (Delegatów), Władze te wybierane są jedynie na okres do końca danej kadencji.
Zarząd Główny

§ 24.
Zarząd Główny składa się z 7-9 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów).

§ 25. 
Do uprawnień i obowiązków Zarządu Głównego należy:
1) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów).
3) Zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków (Delegatów).
4) Uchwalanie klucza wyborczego na Walne Zgromadzenie Delegatów.
5) Realizacja wniosków i zaleceń Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego i podejmowanie środków mających na celu usunięcie stwierdzonych usterek i niedociągnięć.
6) Składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zgromadzeniem Członków (Delegatów).
7) Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o przyjmowaniu zapisów i darowizn, o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia. W ramach zwykłego Zarządu przy uzyskanych pełnomocnictwach Zarządu Głównego.
8) Zawieranie umów lub upoważnianie do ich zawierania.
9) Uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu.
10) Powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności.
11) Uchylanie uchwał Walnych Zebrań Członków Oddziałów oraz Uchwał Zarządów Oddziałów, jeżeli są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami, Statutem lub uchwałami Władz Naczelnych Stowarzyszenia.
12) Zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów jeżeli ich działalność jest niezgodna z obowiązującymi przepisami, Statutem, lub uchwałami Władz Naczelnych Stowarzyszenia. W przypadku zawieszenia w czynnościach Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Tymczasowy Zarząd Oddziału (składający się z 3 – 5 osób), który sprawuje funkcję do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału. Kadencja Zarządu Tymczasowego nie może być dłuższa niż 3 miesiące.
13) Zwoływanie Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziałów.
14) Powoływanie i rozwiązywanie Komisji Problemowych oraz nadzorowanie ich działalności.
15) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
16) Przyznawanie odznak honorowych i dyplomów uznania osobom, które przyczyniły się do rozwoju Stowarzyszenia lub jego idei.
17) Ustalanie kierunków rozwoju merytorycznej i gospodarczej działalności Stowarzyszenia.
18) Przyjmowanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych Zarządów Oddziałów.
19) Ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i ich podziału.
20) Przyjmowanie i skreślanie członków w miejscowościach w których brak jest Oddziałów.

§ 26.1. 
Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu Głównego, w tym prezesa lub jednego z v-ce prezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zabrania.
2. Zebrania Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 27. Zarząd Główny wybiera spośród siebie Prezydium Zarządu Głównego w składzie 3-5 osób: prezesa, dwóch vc-e prezesów, sekretarza i skarbnika.

§ 28.1.
Prezydium Zarządu Głównego kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy zebraniami Zarządu Głównego i podejmuje wszelkie uchwały dotyczące kompetencji Zarządu Głównego z wyjątkiem spraw wymienionych w § 25 pkt. 3, 4, 6,7,12,13, 15, 17, 19. Prezydium informuje Zarząd Główny o swojej działalności na najbliższym zebraniu Zarządu Głównego.
2. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Prezydium, w tym prezesa lub jednego z v-ce prezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Zebrania Prezydium Zarządu Głównego odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.

§ 29.
W przypadku powstania problemu lub sporu pomiędzy członkami Towarzystwa, Zarząd Główny może powołać specjalną komisję której celem będzie rozwiązanie powstałego problemu. Przewodniczący tejże komisji przedstawia Zarządowi Głównemu sprawozdanie z przeprowadzonych działań.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 30.
Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 –5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 31.1.
Do uprawnień i obowiązków Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej.
2) Występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień, w ramach obowiązujących przepisów i Statutu Stowarzyszenia.
3) Sprawowanie nadzoru nad działalnością komisji rewizyjnych oddziałów.
4) Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i występowanie na Walnym Zgromadzeniu Członków (Delegatów) z opinią w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego.
2. Przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej może brać udział w zebraniach Zarządu Głównego i jego Prezydium z głosem doradczym.

§ 32.1.
Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie powinni być etatowymi pracownikami Towarzystwa.
3. Członek Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego nie może wchodzić do władz Zarządu Głównego oraz Oddziału.

Główny Sąd Koleżeński

§ 33.1.
Główny Sąd Koleżeński składa się 3 – 5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 34.1.
Do uprawnień i obowiązków Głównego Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów dotyczących członków Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:
1) upomnienie
2) nagany
3) zawieszenie w pełnieniu funkcji w Stowarzyszeniu na okres od roku do3 lat.
4) Zawieszenie w prawach członka na okres od roku do 3 lat.
5) Wykluczenie ze Stowarzyszenia.

§ 35.
Zarząd Główny Stowarzyszenia, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński działają zgodnie z regulaminami zatwierdzonymi przez Walny Zjazd.

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7