Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Rozdział III Statutu Stowarzyszenia

§ 10. 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) wspierających
3) honorowych

§ 11.1. 
Członkiem zwyczajnym może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, który ukończył 16 rok życia.
2. Członek zwyczajny zostaje przyjęty na podstawie deklaracji przez właściwy Zarząd.
3. Dowodem członkostwa zwyczajnego jest legitymacja podpisana przez prezesa lub wice prezesa i sekretarza lub skarbnika Zarządu.

§ 12. 
Członek zwyczajny ma prawo do:
1) Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2) Korzystania z infrastruktury i pomocy organizacyjnej Stowarzyszenia.
3) Zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
4) Noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 13. 
Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1) Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
2) Aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.
3) Opłacania składki członkowskiej w wysokości uchwalonej przez Zarząd Główny.

§ 14.1. 
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub instytucja zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała stałą składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia i została przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału w zależności od terytorialnego zasięgu działania tegoż członka.
2. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający – osoba prawna lub instytucja działa w Stowarzyszeniu pośrednictwem swojego przedstawiciela.
4. Członkami wspierającymi mogą być także instytucje zagraniczne oraz cudzoziemcy mieszkający zarówno w Polsce jak i poza jej granicami. Preambuła Ustawy o Ochronie Zwierząt.

§ 15.1.
Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) na wniosek Zarządu Głównego osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia lub jego idei.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego (chyba, że jest on jednocześnie członkiem zwyczajnym), a także zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich.
3. Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16. 
Członkostwo zwyczajne ustaje w razie:
1) Pisemnej rezygnacji członka.
2) Skreślenia z listy członków z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres kolejnych 12 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia. Skreślenie następuje w drodze uchwały jego macierzystego Zarządu.
3) Skreślenia z listy członków w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych. Skreślenie następuje w drodze uchwały jego macierzystego Zarządu.
4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego.
5) Śmierci członka.

§ 17. 
Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
2) Śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna.
3) Skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami Statutu. Skreślenie następuje drogą uchwały macierzystego Zarządu.
4) Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu Głównego za działanie na szkodę zwierząt lub Stowarzyszenia na wniosek Sadu Koleżeńskiego.

§ 18.
Członkostwo honorowe ustaje w razie:
1) Dobrowolnego zrzeczenia się tej godności.
2) Śmierci.
3) Pozbawienia tej godności uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów).

 

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7