Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Cel Stowarzyszenia i środki działania

Rozdział II Statutu Stowarzyszenia

§ 8. 
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
2. Przeciwdziałanie wszelkim formom stosowania okrucieństwa wobec zwierząt.
3. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
4. Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza świata zwierząt.
§ 9. 
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) Czynną postawę przy zwalczaniu wszelkich przejawów znęcania się nad zwierzętami, bezpośrednie działanie w ich obronie i niesienie im pomocy.
2) Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt.
3) Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt.
4) Występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z tym związanych.
5) Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji zwierząt oraz przeciwdziałaniu w nie koncesjonowanym rozmnażaniu zwierząt nie gospodarczych.
6) Tworzenie i prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt we własnym zakresie lub w formie zleconej.
7) Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie ochrony zwierząt.
8) Prowadzenie działalności propagandowej i wydawniczej w zakresie ochrony zwierząt.
9) Prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony zwierząt.
10) Współprace z instytucjami oświatowo – wychowawczymi w zakresie wychowania dzieci i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
11) Popieranie prac naukowo – badawczych, których celem jest ochrona zwierząt.
12) Propagowanie i organizowanie szkoleń dla inspektorów Stowarzyszenia ds. zwierząt.
13) Współprace z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną zwierząt, w tym zagranicznymi i międzynarodowymi.

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7