Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt

Strona główna

 
 

Postanowienia ogólne

Rozdział I Statutu Stowarzyszenia

§ 1. 
Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „ARKA” zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.

§ 2. 
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych miasto Warszawa.

§ 3. 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4. 
Strukturę organizacyjną Stowarzyszenia tworzą: Władze Naczelne i Oddziały.

§ 5.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.1.
Odznaką organizacyjną Stowarzyszenia jest emblemat z napisem: Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ”ARKA”.
2. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA” i z napisem w środku „Zarząd Główny w Warszawie”. Oddział może używać jedynie pieczęci podłużnej z napisem: Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt "ARKA" Oddział w ...

§ 7.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia nie jest płatne.

 
 

Przejdź do rozdziału 1 2 3 4 5 6 7